10 ทักษะสำคัญที่ควรมี(เพิ่มเติม)ในยุคนี้

เราทุกคนล้วนมีความสามารถเฉพาะตัว หรือมีทักษะหลักที่ใช้ประกอบอาชีพกันอยู่แล้ว
แต่ทักษะต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่เราควรจะมีติดตัวไว้บ้าง

1.ทักษะในการเขียนให้กระชับ ได้ใจความสำคัญ
ในระบบการศึกษา สอนให้เราเขียนด้วยคำที่สละสลวย ประดิษฐ์ประดอย
แต่ในชีวิตจริง เราต้องเขียนให้ง่ายเข้าใจง่าย และตรงประเด็น

2.ทักษะด้านการโน้มน้าวคน
รวมไปถึงการขาย และการตลาด ก่อนที่เราจะบอกกับโลกว่าเรามีอะไรดี
เราต้องได้รับความสนใจเสียก่อน การโน้มน้าวคนอย่างมีศิลปะ จะช่วยลดแรงปะทะ
แรงต่อต้าน และเข้าสู่การสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นธรรมชาติ

3.ทักษะความรู้เรื่องภาษี
เป็นเรื่องที่ดูน่าปวดหัวในตอนแรก แต่ถ้าศึกษาดีๆ เราสามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์
ทั้งเรื่องการทำธุรกิจ และการลดค่าใช้จ่ายได้

4.ทักษะความเรื่องกฎหมายธุรกิจ
ความรู้ด้านนี้เป็นเหมือนตัวช่วยให้เราตัดสินใจในการทำธุรกิจ การขยายธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการถูกเอาเปรียบในการทำธุรกิจ

5.ทักษะการเสี่ยงและจำกัดความเสี่ยง
การลงเล่นในเกมส์ที่เรามีโอกาสน้อยที่จะชนะ เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง แต่เมื่อถึงเวลาต้องเสี่ยง
ต้องมีแผนในการลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นด้วย

6.ทักษะความรู้ด้านประกันภัย
มีคนมากมายเวลาทำประกัน ไม่ได้ศึกษาหนังสือสัญญาให้รอบครอบ ทำให้ได้ประโยชน์จากการ
ทำประกันได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย หรือบางครั้งทำประกันซ้ำซ้อน ทำให้เสียเงินโดยใช่เหตุ

7.ทักษะความรู้ด้านจิตวิทยา
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันต้องใช้ความเข้าใจกัน การเรียนรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุ
และเป็นตัวกระตุ้นต่อการทำพฤติกรรมต่างๆของคน จะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้น

8.ทักษะความด้านการใช้ excel และ spreadsheet
การเก็บข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบ จะทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบ ติดตาม และตรวจสอบ
เช่นการนำมาใช้บันทึกบัญชีครัวเรือน หรือจัดเก็บข้อมูลด้านการลงทุน

9.ทักษะการอ่านงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
นอกเหนือจากการลงทุนในหุ้นแล้ว การตรวจสอบงบดุลส่วนตัวก็เป็นมีความสำคัญ มีหลายคนไม่รู้ว่า
อะไรคือทรัพย์สิน อะไรคือหนี้สิน วิธีดูง่ายๆ ทรัพย์สินจะพารายได้เข้ากระเป๋าให้เรา ส่วนหนี้สินจะพาเงิน
ออกจากกระเป๋าของเรา

10.ทักษะการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์
รู้จักการใช้ประโยชน์จาก Social Media, Website และ Blog ในยุคนี้ถ้าธุรกิจที่เราทำอยู่ไม่สามารถถูกค้นหา
ได้โดยอินเตอร์เน็ต ก็เปรียบเหมือนเราไม่มีตัวตน แต่ทั้งนี้เราต้องเข้าใจบริบทของแต่ละ Platform ด้วย
การสร้างแบรนด์เป็นเรื่อง Long term ไม่ใช่การ Spam และดึงความสนใจของคนแบบฉาบฉวย